ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Jaya Kirana News paper

Jaya Kirana Building, Down Road, Bejai, Mangalore
Near Circuit House – 575004
0824-2213847

Jaya Kirana News paper

Jaya Kirana Bangaluru

080-26426677
E-mail: jayakirana2006@gmail.com